Subscribe to our newsletter

Our Projects

4 office projects

Мастер Группын хэрэгжүүлсэн 4 оффисын төслүүд нь

Салбарын олон жилийн туршлага, судалгаанд үндэслэж хотын хамгийн тааламжит бүсүүдэд байгуулагдсан байна.

Бид туршлагаар шалгарсан шийдлүүдийг

Бүтээн байгуулалтдаа тусгаж, барилгын элемент бүр дээр анхаарлаа хандуулан

Ирээдүйд өсөх үнэ цэн дээр бизнесийн алсын хараагаа төвлөрүүлэн зорилтод зах зээлд судалгаанд суурилсан төслүүдийг нийлүүлдэг.

Орчин үеийн барилгууд хүн төвтэй байх, бидний харилцагчдийн бизнес өргөжин тэлэх боломжийг олгодог байх гэсэн үндсэн 2 зарчмыг баримтлан төслийн концепцоо боловсруулдаг.

“Мастер Пропертис” ХХК нь 2014 оноос хойш 4 оффисын төсөл амжилттай хэрэгжүүлэн, нийт 38.200мкв талбай бүхий оффисыг 380 орчим бизнесийн байгууллагад өмчлөх хэлбэрээр борлуулаад байна. Эдгээр төслүүдийн барилгажилтын дундаж хугацаа 15 сар, борлуулалтын дундаж хугацаа 14 сар, борлуулалтын үнийн өсөлт 34%-ийн амжилттай төслүүдийг зах зээлд нийлүүлээд байна.