Монгол улсын эдийн засаг 2020 онд -5.2%-аар агшиж, 2021 онд 4.5%-6.4% болж сэргэн, цаашид тогтвортой өсөх ба Мега төслүүдийн нөлөөллөөр 2026 онд 13.6% хүртэл өсөлт үзүүлэх томоохон боломж харагдаж байна.

Монголын эдийн засгийн өсөлтийн түүх ба таамаглал, 2010-2030

ДНБ-ийн бүтэц, салбараар, 2010-2020

Худалдааны болон хоолны салбарын борлуулалтын орлого, тэрбум төгрөг, 2010-2019

Инфляцийн түүх ба таамаг, 2010-2030