Мастер Групп нь Mongolian Marketing Consulting Group/MMCG/-тэй хамтран нийт 26 төрлийн судалгаа хийсний үндсэн дээр 4-дэх төслийн концепцоо боловсруулсан. Судалгаанаас дүгнэхэд ҮХХ-ийн худалдан авах шийдвэр гаргалтад байршил, зэрэглэл буюу чанар, үнэ төлбөрийн нөхцөл, хөрөнгийн менежмент гэсэн 4 үзүүлэлт хамгийн ихээр нөлөөлдөг байна. “UB TOWER ” цогцолбор төсөл нь эдгээр 4 гол үзүүлэлтийг цогцоор нь хангасан УБ хотын цорын ганц төсөл.